donderdag, 13 juni 2024

Bestemmingsplan "De Kleine Hagen"

Vaststelling Bestemmingsplan De Kleine Hagen te Laag Zuthem

De Gemeente Raalte heeft een aantal belangrijke bezwaren van BV Landgoed Den Alerdinck II tegen het bestemmingsplan De Kleine Hagen gehonoreerd. Het Landgoed zet de procedure tegen het bestemmingsplan niet voort in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Gemeente stemde in met plaatsing van een brug over de Nieuwe Wetering voordat aanvang wordt gemaakt met de bouw van woningen. Het Landgoed vreesde een toename van sluipverkeer via de Grote Hagenweg. Daarnaast past de Gemeente het plan aan zodat gegarandeerd is dat niet eerder wordt gebouwd dan nadat het afschermende groen en de opgaande beplanting is aangelegd en in stand wordt gehouden. De zichthinder wordt hierdoor beperkt voor de omgeving.

Het Landgoed constateert dat het dorp Laag Zuthem en haar omgeving door de Gemeente in een avontuur worden gestort met een hoogst onzekere afloop. Het Landgoed zet nog altijd grote vraagtekens bij de noodzaak en onderbouwing van woningbouw in Laag Zuthem, gelet op het huidige economische klimaat en de gedateerde gegevens waar de Gemeente zich op heeft gebaseerd bij de voorbereiding van het plan. De door Plaatselijk Belang en het college van B&W aangevoerde argumenten vóór uitbreiding van het dorp berusten op drijfzand en de Gemeenteraad heeft electorale overwegingen laten prevaleren boven gezond verstand. Natuur en landschap worden daarvan de eerste slachtoffers. De 'sprong' over de Nieuwe Wetering vormt een opmaat naar verdere toekomstige ingrepen in en afkalving van dit kwetsbare stuk Overijssels buitengebied. Dat de Provincie Overijssel deze bouwlocatie eerst heeft afgekeurd en later heeft goedgekeurd is zorgwekkend.   

BV Landgoed Den Alerdinck II zal zich blijven inzetten voor het behoud en de rust en kwaliteit van dit bijzondere gebied ten behoeve van de kwetsbare flora en fauna, de bewoners en de rustzoekende medegebruikers.

Zie hieronder de openbare processtukken.

2014

Raadsbesluit Gemeente Raalte d.d. 30 januari 2014

Brief van gemeente Raalte d.d. 4 februari 2014 (verzonden) inzake kennisgeving Raadsbesluit voornoemd     

 

2013
Zienswijze DAII e.a. op het voorontwerpbestemmingsplan "De Kleine Hagen" d.d. 11-06-2013

Nota inspraak en vooroverleg d.d. 27-08-2013

Zienswijze DAII e.a. op het ontwerpbestemmingsplan "De Kleine Hagen" d.d. 29-10-2013

Nota zienswijzen d.d. 10-12-2013                                               

 

Hieronder vindt u ter informatie de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2015 inzake bestemmingsplan "De Kleine Hagen" recent opgesteld door de Gemeente Raalte. Het landgoed heeft zich vanaf het begin al ernstige zorgen gemaakt over de financiële haalbaarheid en de onzekere afloop van het project in algemene zin, hetgeen nu in de slotalinea's van dit document wordt bevestigd door de Gemeente. Zo ook het bouwen door starters en ouderen; los van het feit dat deze twee doelgroepen helemaal geen voorkeursbehandeling mogen krijgen, zullen zij het nakijken hebben omdat zij de bouwkavels niet kunnen betalen. Het Landgoed heeft geen begrip voor het feit dat natuur en landschap moeten wijken voor een project dat zulke grote risico's met zich meebrengt en niet zal leiden tot meer of betere voorzieningen in Laag Zuthem; over leefbaarheid gesproken ……. Stagneert de woningbouw, dan verandert het gebied in een troosteloze bouwput waar geen einde aan komt (minimaal 20 jaar), en als het financieel misloopt mogen de belastingbetalers daarvoor opdraaien terwijl B&W en de Raad daar de volle verantwoordelijkheid voor dragen.

Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2015 inzake bestemmingsplan "De Kleine Hagen"        

 

Copyright © 2017 BV Landgoed Den Alerdinck II All Rights Reserved. Design Vendel-Ict